Algemene voorwaarden

Hierna wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer – Man&Mach BV
Opdrachtgever – De wederpartij van Opdrachtnemer, althans iedere natuurlijke persoon rechtspersoon die opdrachten tot het verrichten van werk verstrekt aan,  of diensten enz. afneemt van Opdrachtnemer.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden en is geheel vrijblijvend.
 2. De offerte wordt gedagtekend en is vanaf die dag gedurende dertig dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd.
 3. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
  1. de plaats van het werk (= objectlocatie);
  2. een omschrijving van het werk;
  3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  4. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja welke;
  5. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst c.q. andere leveringsovereenkomsten;
 4. De prijzen in genoemde offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Berekeningen in de offerte m.b.t. energieopbrengst en energiebesparingen zijn louter indicatief. Opdrachtnemer biedt geen garantie over de realisatie daarvan en aanvaardt daaromtrent geen aansprakelijkheid.
 6. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen na dagtekening wordt bevestigd, waarbij de overeenkomst tot stand komt.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer dit schriftelijk aangeeft.
 8. Tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen, die door Opdrachtnemer zijn vervaardigd, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de Opdrachtgever die bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van Opdrachtnemer, uitgezonderd stort- en verwerkingstarieven alsmede heffingen van overheidswege opgelegd.
 1. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
  –     over de voor de opzet van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, waaronder vergunningen.
  –     over het gebouw of terrein waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
  –     over voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of afvoer van materialen, afvalstoffen en hulpmiddelen.
  –     over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien materialen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 4. Indien het de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
 5. Ingeval personen en/of materialen in een veiligheidsnet van Opdrachtnemer vallen, dient dit terstond aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Het desbetreffende net dient alsdan opnieuw gecertificeerd te worden. De schade en kosten hiervan dienen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed.
 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken en het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de werkzaamheden moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
 5. De werkzaamheden en de uitvoering zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop de werkzaamheden als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Man&Mach is slechts aansprakelijk voor directe schade daaronder niet gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie begrepen, geleden in de uitvoering van het werk tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Man&Mach, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Man&Mach is gedekt en wordt uitgekeerd.
 3. Indien de (gevolg)schade is gedekt door een elders lopende verzekering, is Man&Mach niet gehouden de schadebedragen die de betreffende verzekeraar betaald heeft op enigerlei wijze te vergoeden aan deze verzekeraar of andere regresnemer.
 4. Man&Mach vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid of verkeerde handelingen van Man&Mach, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, door middel van een aanvullende meerwerkovereenkomst, zoals genoemd in artikel 15.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Indien een termijn is afgesproken, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, en deze is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of in de plaats van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet door Opdrachtnemer veroorzaakte omstandigheden, gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
 2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 3. Man&Mach heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien, door overmacht, door direct of indirect van of vanwege de opdrachtgever komende omstandigheden, door wijziging in de overeenkomst of door wijziging in de voorwaarden van uitvoering.
 4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Man&Mach aan de opdrachtgever per overschreden werkdag zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,00 tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever Man&Mach nog is verschuldigd over het onderhavige werk. De hiervoor genoemde gefixeerde schadevergoeding is de maximale schadevergoeding die Man&Mach bij overschrijding van de termijn verschuldigd is. Man&Mach is niet gehouden tot vergoeding van aanvullende schadevergoeding.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Man&Mach voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever aan Man&Mach te worden vergoed.
 1. Indien het werk, naar de mening van Man&Mach, voltooid is, nodigt Man&Mach de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming door opdrachtgever of een contactpersoon van de opdrachtgever geschiedt binnen 8 dagen nadat het werk door Man&Mach is voltooid. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever of een contactpersoon van de opdrachtgever en strekt ertoe, te constateren of Man&Mach aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtgever of diens contactpersoon op het werk aanwezig is en de opleveringsverklaring tekent kan dit telefonisch opgeleverd worden.
 3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever een opleveringsverklaring getekend. Indien nodig wordt door de opdrachtgever aan Man&Mach eventuele kleine gebreken onmiddellijk schriftelijk medegedeeld, als bedoeld in lid 3. De opdrachtgever vermeldt de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.
 4. Kleine gebreken, die in de hersteltermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan.
 5. Onder kleine gebreken wordt in ieder geval niet verstaan het nog aanwezig zijn van asbest in of bij de objectlocatie voor zover niet in de offerte/overeenkomst staat dat dit wel verwijderd had moeten worden.
 1. Indien na ontvangst van het gehuurde niet binnen 24 uur anders wordt medegedeeld, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen en goedgekeurd.
 2. Het gehuurde dient in overeenstemming met zijn bestemming te worden gebruikt. Het is Opdrachtgever/huurder verboden aan het gehuurde veranderingen aan te brengen, hiervoor te beschikken, aan derden over te dragen of te laten gebruiken, hetzij om niet, hetzij onder bezwaarde titel.
 3. Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor rekening van Opdrachtgever/huurder behoudens opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever/huurder is verplicht het gehuurde na afloop van de overeengekomen huurperiode tijdig en onbeschadigd c.q. in de oorspronkelijke staat in te leveren.
 5. Ingeval van niet tijdige teruggave, beschadiging of tekortkoming is Opdrachtgever/huurder gehouden tot vergoeding van iedere daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade welke minimaal de aankoopwaarde van het gehuurde bedraagt. Eventuele door Opdrachtgever/huurder verstrekte waarborgsommen zullen hiermee worden verrekend.
 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk overeenkomstig artikel 10 is goedgekeurd. De dag waarop het werk is goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk is opgeleverd.
 2. Tekortkomingen in de nakoming door Man&Mach dienen door opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van het werk schriftelijk te worden gemeld aan Man&Mach. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Man&Mach in staat is adequaat te reageren.
 1. Na de oplevering is Man&Mach niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk, tenzij het werk of een onderdeel van het werk door schuld van Man&Mach, zijn personeel, zijn onderaannemer of zij leverancier, een gebrek bevat, dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt en het gebrek door de opdrachtgever aan Man&Mach binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek per aangetekende brief is medegedeeld.
 2. Onder gebrek wordt niet verstaan het niet realiseren van de indicatief berekende energieopbrengst en de energiebesparingen.
 3. De rechtsvordering uit hoofde van het in het eerste lid bedoelde gebrek is verjaard, indien zij wordt ingesteld na het verloop van een termijn van vijf jaren na het verstrijken van de hersteltermijn.
 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Man&Mach ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Man&Mach ten gevolge van de schorsing lijdt, dient de opdrachtgever aan Man&Mach te vergoeden.
 2. Indien gedurende deze schorsing schade aan het werk ontstaat, is deze schade voor rekening en risico van de opdrachtgever. Voor zover Man&Mach de gevolgen van de schorsingen kan voorzien, zal hij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Man&Mach bovendien vorderen, dat aan Man&Mach, boven de eventueel reeds vervallen termijnen, een betaling wordt gedaan, die evenredig is aan het uitgevoerde gedeelte van het werk. Bovendien kan Man&Mach betaling vorderen van de opdrachtgever voor de reeds aan Man&Mach ten behoeve van het werk geleverde materialen e.d., welke nog niet zijn verwerkt.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Man&Mach bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid worden afgerekend tussen Man&Mach en opdrachtgever.
 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst en / of in de voorwaarden van uitvoering;
  2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  3. in de gevallen als bedoeld in artikel 14 lid 1, en artikel 20.
 2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen die totalen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst als bedoel in dit lid, laat de aanspraken van Opdrachtnemer en van de Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet; in dat geval ruste de bewijslast met betrekking tot de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van materialen, hetzij – het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, hetzij – het verrichten van werkzaamheden, hetzij – het afvoeren en storten van afvalstoffen, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald, waarbij van iedere stelpost in de overeenkomst wordt vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Opdrachtnemer telkens bij of na het verstrijken van een termijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever. De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld op de factuur.
 2. Termijnbetalingen vinden in ieder geval plaats wanneer de totale uiteindelijke kosten of de aannemingssom meer dan € 15.000,00 bedraagt/bedragen.
 3. Betaling van een factuur dient plaats te vinden voor wat betreft de termijnfacturen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur en de overige facturen uiterlijk 30 dagen na de dagtekening van de factuur.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen, schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Na de oplevering dient Man&Mach de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening worden daartoe onder meer opgenomen:
  –     indien op basis van een offerte, de aannemingssom;
  –     indien op kostenindicatie, de uiteindelijke kosten;
  –     een specificatie van het meer en minder werk;
  –     een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hadden en hebben;
  –     een overzicht van de in rekening gebrachte termijnen;
  –     de omzetbelasting.
 1. Indien de Opdrachtgever met de betaling van de factuur in gebreke blijft, is de Opdrachtgever met ingang van de vervaldag van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever een termijnfactuur niet tijdig betaalt of Man&Mach goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet tijdig zal betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en interessen.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer deze schade had moeten voorzien en de Opdrachtgever daarover niet vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Alle materialen door Opdrachtnemer geleverd blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de eindafrekening is voldaan.
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortgang van het werk niet nakomt en de Opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de Opdrachtgever hem schriftelijk per aangetekende brief aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de nadere partij. Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een tussen partijen overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder, dat dit Opdrachtnemer kan worden aangerekend, is Opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid, gemaakte kosten en gederfde winst in rekening te brengen. In geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die Opdrachtnemer als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de kosten die Opdrachtnemer tengevolge van de beëindiging bespaart; Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening.
 1. De rechter in het arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01048296.